Afwikkeling nalatenschap
Vrijblijvend een eerste afspraak bij u thuis.

• Afwikkeling nalatenschap / boedelafwikkeling
• Zuiver & beneficiair aanvaarden en verwerpen
• Executeur
• Privacy

Wat is de afwikkeling van een nalatenschap of erfenis of boedelafwikkeling?

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. Om iemands leven na overlijden af te sluiten, dienen alle schulden en bezittingen afgewikkeld te worden.

Zuiver & beneficiair aanvaarden en verwerpen

Wanneer u erfgenaam bent in een nalatenschap, kunt u op drie manieren hierop reageren.

U kunt de nalatenschap:

• Zuiver aanvaarden
Wanneer u zuiver aanvaardt, dan treedt u van rechtswege in alle rechten en plichten van de overledene. Dit wil zeggen dat u ter grootte van uw erfdeel ook aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap. Gebruik deze manier alleen wanneer u zeker weet dat de bezittingen groter zijn dan de schulden.

• Beneficiair aanvaarden (= aanvaarden onder het voorrecht van een boedelbeschrijving)
Wanneer u niet zeker weet of de bezittingen groter zijn dan de schulden, kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U aanvaardt dan onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Aan een beneficiaire aanvaarding – die door alle erfgenamen samen moet gebeuren – stelt de wet een aantal eisen. Zo dient u een verklaring bij de rechtbank te laten registreren en dient de nalatenschap beneficiair afgewikkeld te worden. Zolang u er over nadenkt om beneficiair te aanvaarden, mag u zich niet als erfgenaam gedragen. U mag geen spullen meenemen (zelfs geen foto’s) en niet in de auto van de overledene rijden. Laat u zich in elk geval goed voorlichten door een notaris.

• Verwerpen
Wanneer u zeker weet dat de nalatenschap negatief is en dus alleen uit schulden bestaat, kunt u de erfenis verwerpen. Uiteraard kunt u ook om andere redenen de nalatenschap verwerpen. In dat geval zullen anderen uw erfdeel erven. Mocht uiteindelijk niemand de erfenis aanvaarden, dan vervalt de nalatenschap aan de Staat. Wanneer u de erfenis verwerpt, moet u dit laten registreren via een verklaring bij de rechtbank. Ook hier geldt dat u zich goed moet laten informeren door een notaris.

Executeur

Na iemands overlijden, wordt er meestal een executeur benoemd die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap. Deze vertegenwoordigt de erfgenamen en is bevoegd om alle benodigde rechtshandelingen te verrichten. De beheersexecuteur is belast met het beheer van de nalatenschap en heeft de bevoegdheid om de nalatenschap te beheren en schulden te vereffenen. De executeur afwikkelingsbewindvoerder mag de nalatenschap ook verdelen.

Vaak wordt er gekozen voor een familielid of persoonlijke vriend of is in het testament van de erflater (overledene) aangegeven wie als executeur zal optreden. De benoeming van de executeur wordt vastgelegd in een verklaring van erfrecht (alleen erfgenamen) of een verklaring van executele, welke door een notaris wordt verstrekt.

Vitus Consult kan de rol van executeur op zich nemen of de al benoemde executeur adviseren en begeleiden. Vitus Consult kan ook een (eventueel beperkte) volmacht verleend worden, waarmee zij bevoegdheden krijgt om de nalatenschap af te wikkelen.

Privacy

Bij de afwikkeling van een nalatenschap is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in privégegevens, waaronder bijvoorbeeld banksaldi.
Vitus Consult weet dat deze kennis en gegevens volstrekt vertrouwelijk zijn en gaat hier dan ook als zodanig mee om. Vitus Consult garandeert volstrekte discretie en betrouwbaarheid, welke vastgelegd worden in een geheimhoudingsovereenkomst met een boeteclausule. Hiermee verzekert Vitus Consult u dat er geen gevoelige, private informatie terecht komt bij mensen die hier geen recht op hebben.

Tip:

Wanneer u uw computer heeft beveiligd met een inlognaam en wachtwoord, zorg er dan voor dat er één contactpersoon die u vertrouwt, weet welke inlognaam en wachtwoord toegang verschaffen tot uw computer. Mocht u ontverhoopt iets overkomen, kan er toch iemand in uw computer.

Lees meer tips